Lietotāja līgums

PIRKŠANAS - PĀRDOŠANAS NOTEIKUMI

 

 1.  Vispārīgie noteikumi

 

 1. 1.1 Šie pirkšanas-pārdošanas noteikumi (tālāk tekstā – Noteikumi) nosaka personas, kas iegādājas produktus interneta veikalā www.eoltas.lv (tālāk tekstā – Pircējs) un ARD EOLTAS (tālāk tekstā – Pārdevējs) savstarpējās tiesības, pienākumus un atbildību gadījumos, kad Pircējs interneta veikalā iegādājas preces. Iegādājoties produktus interneta veikalā, Pircējs piekrīt šo Noteikumu piemērošanai.
 2. 1.2 Tiek pieņemts, ka līgums starp Pircēju un Pārdevēju par produktu pirkšanu - pārdošanu (tālāk tekstā – Līgums) ir noslēgts brīdī, kad Pircējs interneta veikalā ir izveidojis iepirkumu grozu, norādījis piegādes adresi, ir izvēlējies apmaksas veidu, kā arī iepazinies ar šiem Noteikumiem, un noklikšķina uz pogas "Apstiprināt preču pasūtījumu".

 

 1.  Pircēja tiesības un pienākumi

 

2.1 Pircējam ir tiesības iegādāties produktus interneta veikalā saskaņā ar šiem Noteikumiem un ievērojot Latvijas Republikas spēkā esošo likumdošanu.

2.2 Pircējam (lietotājam) ir tiesības atteikties no elektroniskajā veikalā ar Pārdevēju noslēgtā līguma par produktu pirkšanu - pārdošanu (izņemot gadījumus, ja produktu pirkšanas un pārdošanas līgums ir noslēgts par audio un (vai)) videoierakstiem (fonogrammām un audiovizuāliem ierakstiem), jebkāda veida video un audio medijiem, datorprogrammu piegādi, un  Pircējs ir atvēris iepakojumu vai radījis tā bojājumus; laikrakstu, žurnālu vai citu periodisko izdevumu piegādi; dalību spēlēs un loterijās; pakalpojumu sniegšanu gadījumos, kad produktu pirkšanas – pārdošanas līguma izpilde (bez atsevišķas Pircēja piekrišanas) sākas pirms septiņu dienu perioda beigām; ja produkti ir izgatavoti pēc Pircēja pasūtījuma un ir tam īpaši pielāgoti vai ir viennozīmīgi uz viņu attiecināmi; vai arī ja produkti pēc to būtības vairs nevar tikt atgriezti, jo pēc piegādes Pircējam tie zaudē savas īpašības, ātri bojājas vai beidzas to lietošanas termiņš), par to rakstiski brīdinot Pārdevēju 7 darba dienu laikā no preču piegādes datuma. Pircējam ir tiesības atteikties no produktu pirkšanas – pārdošanas līguma ar Pārdevēju tikai gadījumā, ja produktu kvalitāte ir saglabāta laba, produkti nav bojāti un to izskats nav būtiski mainījies.

2.3 Garantija neattiecas uz elektroierīcēm un šie produkti netiks pieņemti atpakaļ (saskaņā ar Latvijas Republikas Noteikumiem par preču atgriešanu un maiņu).

2.4 Pircējam ir visas citas šajos Noteikumos un Latvijas Republikas likumdošanā paredzētās tiesības.

2.5 Pircējs apņemas noteiktajā termiņā samaksāt cenu par produktiem un to piegādi, kā arī pieņemt produktus.

 

 1.  Pārdevēja tiesības un pienākumi

3.1Pārdevējs apņemas nodrošināt Pircējam pilnu piekļuvi interneta veikala pakalpojumu pareizai lietošanai, tomēr Pārdevējs nesniedz nekādas garantijas, ka interneta veikals darbosies bez pārtraukumiem un datu pārsūtīšana notiks bez problēmām, un nav atbildīgs par nelielām neprecizitātēm.

3.2 Pārdevējs apņemas Pircēja pasūtītos produktus noteiktajā termiņā piegādāt Pircēja norādītajā adresē.

3.3 Ja Pārdevējs kādu būtisku iemeslu dēļ nevar Pircējam piegādāt pasūtītos produktus, Pārdevējs apņemas piedāvāt Pircējam līdzīgu produktu, un, ja Pircējs atsakās pieņemt līdzīgu produktu, 10 darba dienu laikā atgriež Pircēja samaksāto naudu. Šajā gadījumā Pārdevējs ir atbrīvots no atbildības par produktu nepiegādāšanu.

3.4 Ja Pircējs mēģina traucēt interneta veikala darbību vai tā pareizu un atbilstošu darbību, Pārdevējam ir tiesības ierobežot un/vai apturēt Pircēja darbības interneta veikalā.

3.5 Pārdevējam ir tiesības vienpusēji veikt izmaiņas šajos Noteikumos. Izmainītie Noteikumi stājas spēkā līdz ar to publicēšanu interneta veikalā, un tie ir spēkā visiem pārdošanas līgumiem, kas noslēgti pēc Noteikumu publicēšanas.

3.6 Pārdevējam ir visas citas šajos Noteikumos un Latvijas Republikas likumdošanā paredzētās tiesības.

 

 1.  Preču cena un apmaksa

4.1 Preces gala cena ir norādīta interneta veikalā, t.i., norādītajā cenā ir iekļauts piemērojamais pievienotās vērtības nodoklis. Preces cenā nav iekļautas piegādes izmaksas.

4.2 Pircējs piekrīt veikt apmaksu par precēm 3 (trīs) darba dienu laikā Pārdevēja piedāvātajā veidā. Ja Pircējs noteiktajā termiņā neveic norādītās cenas apmaksu, tiek uzskatīts, ka Pircējs atsakās pildīt Līguma nosacījumus, un Pārdevējs ir tiesīgs apturēt pasūtījuma izpildi.

4.3 Par interneta veikalā izvēlētajiem produktiem Pircējs var norēķināties ar Pārdevēju trīs veidos:

 • Skaidrā naudā, pēc preču piegādes ar kurjeru. Ja tiek izvēlēts šis apmaksas veids, pasūtījuma izpilde tiek uzsākta nekavējoties, un pēc kurjera ierašanās Pircēja rīcībā jābūt precīzai naudas summai, kas atbilst norādītajam pasūtījuma apjomam.
 • Izmantojot elektroniskās bankas pakalpojumus, 3.solī, lūdzu, atlasiet saiti uz atbilstošo banku. 5.solī noklikšķiniet uz "Veikt maksājumu", pierakstieties uznirstošās bankas vietnē un apstipriniet maksājuma uzdevumu. Šādā gadījumā papildu informācija nav nepieciešama. Pasūtījuma statuss tiek mainīts uz "Apmaksāts" un sākas pasūtījuma izpilde.
 • Ar bankas pārskaitījumu no šādām bankām: AB SEB banka, AB DNB banka, Nordea banka, AB Swedbank, (iemaksājot skaidru naudu vai ar pārskaitījumu no konta) uz Pārdevēja bankas kontu (valūtā - LVL), šajā gadījumā lūdzam maksājuma mērķī norādīt pasūtījuma numuru. Pēc pārskaitījuma pabeigšanas noteikti informējiet mūs pa e-pastu iveikals@eoltas.lv. Pasūtījuma izpilde netiks uzsākta, kamēr netiks saņemta informācija par Jūsu pārskaitījuma veikšanu, jo pasūtījuma statuss šādā gadījumā paliek nemainīgs, t.i., tiek uzskatīts par "neapmaksātu".

 

 1.  Preču piegāde

5.1 Preces tiek pārdotas tikai Latvijas Republikas teritorijā. Preces tiek piegādātas uz Pircēja rēķina pa pastu, ar kurjeru, vai ar Pārdevēja transportu. Precīzas piegādes cenas ir norādītas šeit.

5.2 Precīza produkta cena, maksa par piegādi, produktu daudzums un klāsts, kā arī piegādes termiņš ir norādīti Pārdevēja apstiprinātajā preču pasūtījumā.

5.3 Pircējs (Pircēja pārstāvis) apņemas produktu piegādes brīdī pārbaudīt produktu iepakojuma stāvokli, produktu daudzumu, kvalitāti un klāstu.

5.4 Gadījumā, ja tiek konstatēts produktu iepakojuma bojājums, bet nav neatbilstību produktu daudzumā, kvalitātē vai sortimentā, Pircējam (Pircēja pārstāvim) ir jāveic atzīmes par produktu iepakojuma bojājumu Pārdevēja (Pārdevēja pārstāvja) sagatavotajā un piestādītajā dokumentā.

5.5 Gadījumā, ja tiek konstatēta neatbilstību produktu daudzumā, kvalitātē vai sortimentā, Pircējs (Pircēja pārstāvis) nedrīkst pieņemt produktu piegādi. Šādā gadījumā Pārdevējam (Pārdevēja pārstāvim) vai kurjeram kopā ar Pircēju (Pircēja pārstāvi) ir jāsastāda produktu noraidīšanas akts, kurā rakstiski norādītas konstatētās neatbilstības un novirzes.

5.6 Gadījumā, ja Pircējs (Pircēja pārstāvis) pieņem produktu sūtījumu un paraksta atbilstošo piegādes dokumentu, ierakstot atzīmi par produktu iepakojuma bojājumu, tiek pieņemts, ka produkti ir piegādāti bojātā sūtījuma iepakojumā, tomēr produktu daudzums, kvalitāte un klāsts atbilst pirkšanas-pārdošanas līguma noteikumiem, un ka piegādes dokumentā norādītie papildu pakalpojumi ir tikuši pareizi un atbilstoši sniegti.

5.7 Gadījumā, ja Pircējs (Pircēja pārstāvis) pieņem produktu sūtījumu un paraksta atbilstošo piegādes dokumentu, neveicot nekādas atzīmes, tiek pieņemts, ka produkti ir piegādāti nebojātā sūtījuma iepakojumā, un produktu daudzums, kvalitāte un klāsts atbilst pirkšanas-pārdošanas līguma noteikumiem, un ka piegādes dokumentā norādītie papildu pakalpojumi ir tikuši pareizi un atbilstoši sniegti.

5.8 Pēc produktu piegādes Pircējam uz tā norādīto adresi tiek pieņemts, ka produkti ir nodoti Pircējam neatkarīgi no tā, vai produktus faktiski paņēmis Pircējs vai kāda cita norādītajā adresē esoša persona. Ja paredzētajā piegādes datumā produkti netiek piegādāti, Pircējam nekavējoties, bet ne vēlāk kā nākamajā dienā pēc paredzētā piegādes datuma, par to jāpaziņo Pārdevējam. Pretējā gadījumā Pircējs zaudē tiesības izvirzīt Pārdevējam savas pretenzijas saistībā ar produktu nepiegādāšanu vai novēlotu piegādi.

 

 1.  Preču atgriešana

6.1 Gadījumā, ja Pircējs (klients) atkāpjas no pirkšanas - pārdošanas līguma, kā noteikts šo Noteikumu 2.2.punktā, produktu atgriešanu apmaksā Pārdevējs un Pircēja samaksātā nauda par preču piegādi tiek atgriezta 15 kalendāro dienu laikā skaitot no dienas, kad Pircējs rakstiski informē par atteikšanos no preču pirkšanas - pārdošanas līguma ar nosacījumu, ka produkti ir atgriezti Pārdevējam.

6.2 Produkti ir jāatgriež oriģinālajā produkta iepakojumā kopā ar produkta dokumentiem (ieskaitot garantijas kartes gadījumā, ja tās tika piegādātas kopā ar produktiem). Atgriežot produktu tam ir jāpievieno PVN rēķina oriģināls (to izdrukā, ieejot sistēmā un Mans konts-> pasūtījumu vēsture) vai produktu sūtījumam pievienoto un saņemto nodošanas aktu, kā arī aizpildīta un parakstīta paziņojuma veidlapa par atteikšanos no pirkšanas - pārdošanas līguma (veidlapa ir pieejama lejupielādei šeit: XLSX vai PDF fails).

6.3 Pircējs ir atbildīgs par atgriežamo produktu pareizu un atbilstošu komplektāciju, noformēšanu un iepakošanu. Ja produkta komplektācija ir nepilnīga un (vai) tas ir neatbilstoši iepakots, Pārdevējs atgrieztos produktus nepieņem.

6.4 Produkti netiek pieņemti atpakaļ, ja tie ir lietoti un (vai) bojāti, un (vai) zaudējuši savu tirdzniecības izskatu (produkta izskata vai iepakojuma izmaiņas, kas nepieciešamas, lai produktu pārbaudītu, nav uzskatāmas par būtiskām izmaiņām produktu izskatā).

6.5 Citi atgriešanas gadījumi:

Pircēja tiesības gadījumos, ja viņam tiek pārdoti nekvalitatīvi produkti, ir noteiktas Patērētāju tiesību aizsardzības likumā ( Pieņemts 18.03.1999, pēdēja redakcija 23.06.2021)

 1. 6.6 Ja piegādātie produkti neatbilst kvalitātes prasībām, Pircējam jāsazinās ar tuvāko uzņēmuma ARD  EOLTAS veikala filiāli.

 

 1.  Personas datu apstrāde

7.1 Pircējs apliecina, ka, nospiežot pogu “Apstiprināt preču pasūtījumu”, piekrīt sniegt savus personas datus, lai Pārdevējs varētu šos datus izmantot Pircēja identifikācijas, līguma slēgšanas, līguma izpildes (iepirkšanās tiešsaistē) nodrošināšanai, kā arī tiešā mārketinga mērķiem. Pārdevējs apliecina, ka neizmantos Pircēja (fiziskās personas) personas identifikācijas numuru tiešā mārketinga mērķiem.

7.2 Pircējs apliecina, ka, nospiežot pogu “Apstiprināt preču pasūtījumu”, ka apzinās savas tiesības iepazīties ar Pārdevēja apstrādātajiem saviem personas datiem, un tiesības pieprasīt labot, iznīcināt savus personas datus vai apturēt personas datu pārvaldības darbības, ja dati netiek apstrādāti atbilstoši normatīvajiem aktiem, kā arī atsaukt savu personas datu pārvaldības atļauju.

7.3 Pircējs apliecina, ka, nospiežot pogu “Apstiprināt preču pasūtījumu”, viņam ir tiesības atteikties sniegt savus personas datus, taču viņš arī saprot, ka šie personas dati ir vajadzīgi un nepieciešami Pircēja identifikācijas, līguma slēgšanas, līguma izpildes (iepirkšanās tiešsaistē) nodrošināšanai, kā arī tiešā mārketinga mērķiem, un, nesniedzot personas datus un (vai) atsakot sniegt to pārvaldīšanas tiesības iepriekš norādītajiem mērķiem, viņš nevarēs noslēgt un (vai) izpildīt pirkšanas - pārdošanas līguma nosacījumus.

 

 

 1.  Informācijas nosūtīšana

 

8.1 Pārdevējam visi ziņojumi jāsūta uz Pircēja reģistrācijas formā norādīto e-pasta adresi.

8.2 Pircējam visi paziņojumi un jautājumi jāsūta uz Pārdevēja interneta veikala sadaļā "Kontakti" norādīto adresi.

 

 1.  Atbildība

 

9.1 Pircējs ir atbildīgs par reģistrācijas veidlapā norādīto datu pareizību. Pircējs uzņemas atbildību par sekām, kas izriet no nepareizas/nepatiesas informācijas sniegšanas reģistrācijas anketā.

9.2 Pircējam ir pienākums ,un Pircējs apņemas aizsargāt savus pieteikšanās datus elektroniskajā veikalā, un neizpaust tos trešajām personām. Tiek pieņemts, ka visas Pircēja darbības, kas veiktas, izmantojot Pircēja pieslēgšanās datus, ir veicis Pircējs, un Pircējs uzņemas pilnu atbildību par veiktajām darbībām un izmantoto datu veidu.

9.3 Par pirkšanas-pārdošanas līgumā noteikto līgumsaistību daļēju vai pilnīgu nepildīšanu Puses ir atbildīgas Latvijas Republikas likumos noteiktā kārtībā.

 1.  Biežāk uzdotie jautājumi

 

10.1 Šos noteikumus reglamentē Latvijas Republikas spēkā esošā likumdošana.

10.2 Visi strīdi, kas izriet no vai ir saistīti ar šo pirkšanas - pārdošanas līgumu starp Pircēju un Pārdevēju, tiek risināti sarunu ceļā. Ja strīdus nav iespējams atrisināt šādā veidā, tie tiek risināti saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošo likumdošanu.